Patria.lt
savanorių: 9420 organizacijų: 1681
Miestas Regionas Savanoriškos veiklos sritis
Pavadinimas Informacija
„Gelbėkit Vaikus“ Marijampolės Vaikų dienos centras
Jaunimo savanoriška tarnyba
„Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centras. Marijampolėje veiklą pradėjo 1999 m. spalio 1d. Per 14-a gyvavimo metų vaikų dienos centrą lankė 260 vaikų. 2003 m. Patašinės km. Marijampolės sav. Buvo įkurtas dar vienas VDC. 2007 m. Marijampolėje buvo įkurtas dar vienas - VDC. Pagrindinis centro tikslas – mažinti vaikų, augančių skurstančiose šeimose, socialinę atskirtį teikiant socialines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Centro veiklos sritys: 1. Saugios aplinkos vaikams užtikrinimas; 2. Vaikų fizinės bei psichinės sveikatos reikiamų sąlygų užtikrinimas; 3. Pedagoginės ir socialinės pagalbos vaikams teikimas; 4. Vaikų maitinimas, užimtumo organizavimas, pagalba ruošiant namų darbus; 5. Socialinis darbas su vaiko šeima; 6. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.
Plačiau
VšĮ Rokiškio jaunimo centras VšĮ Rokiškio jaunimo centras
Jaunimo savanoriška tarnyba
VšĮ Rokiškio jaunimo centras nuo 2008 metų vykdo atvirą darbą su mažiau galimybių turinčiu 13-30 metų jaunimu. Atviras darbas yra viena iš darbo su jaunimu formų, suteikianti prasmingos veiklos ir turiningo laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandančiam jaunimui bei palengvina atskirtį patiriančių jaunų žmonių integraciją į visuomenę. Per dieną jaunimo centre apsilanko apie 30-40 lankytojų, buriasi neformalios jaunimo grupės: Rokiškio rajono mokinių taryba, „Savanorystės Ambasadorių“ tinklo atstovai , sporto, šokių, stalo teniso, biliardo, DJ-ėjų, muzikos mėgėjų grupės. Rokiškio jaunimo centras nuo 2010 metų pradėjo aktyvią tarptautinę jaunimo projektinę veiklą kaip vykdytojai ir partneriai. Įgyvendinti 5 tarptautiniai jaunimo mainų, demokratiškumo projektai, išsiųsta 30 jaunuolių į kitų šalių vykdytus projektus. Nuo 2013 metų jaunimo centre veikia „Eurodesk“ jaunimo informavimo taškas. 2014 metais jaunimo centras buvo akredituotas Jaunimo savanoriškos tarnybos. Pagal JST programą savanoriavo du jaunuoliai. Savanoriai įgijo kompetencijų ir patirties savanoriaudami atviro darbo su jaunimu veikloje, dalyvaudami mokymuose, seminaruose, projektuose. Nuo 2015 metų jaunimo centre veikia vaikų dienos centras “Kad būtume drauge”. Jaunimo centre veikia rankdarbių, pynimo iš vytelių, medžio darbų, dailės, keramikos ir informacinių technologijų būreliai. Vykdomos edukacinės, pilietinės, kultūrinės programos. Jaunimo centre savanoris įgyja asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų ir darbo patirties. Tai padeda jiems pasirinkti profesiją, sugrįžti į formaliojo švietimo sistemą ir (ar) pasirengti darbo rinkai.
Plačiau
VšĮ "Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras"
Jaunimo savanoriška tarnyba
Šiame centre vaikai gali dar labiau atskleisti savo talentus, lavinant juos nuo pat mažumės. Linksmai ir kūrybingai leisdami laiką su patyrusiais mokytojais ir naujais draugais, vaikai žingsnis po žingsnio žengia į žinių ir kūrybos pasaulį: susipažįsta su raidėmis ir skaičiukais, mankštinasi, mokosi užsienio kalbų, skaito pasakas, žaidžia, dainuoja, groja, kuria bei mokosi pažinti save ir kitus, ugdo savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir juos supančiu pasauliu.
Plačiau
,,Papildoma mylia“
Jaunimo savanoriška tarnyba
Įstaiga tekia socialines paslaugas. Veda pradinius mokymus globėjams (rūpintojams), įtėviams, konsultuoja globos klausimais, rengia savitarpio paramos grupes globojantiems asmenims. Vykdo seminarus psichinę negalią turintiems žmonėms, globėjams apie pozityvų vaikų auklėjimą, bendravimą šeimoje, vaiko emocinius poreikius. Bendradarbiauja su Mažeikių probacijos tarnyba, Mažeikių policijos komisariatu. Vykdo smurtinio elgesio keitimo programą (EPP, elgesys – pokalbis – pasikeitimas ) teismo sprendimu siųstiems asmenims. Taip pat kaip savanoriai dalyvaujame Mažeikių policijos komisariato vykdomoje veikloje skirtoje padėti vaikams augantiems šeimose, kuriose vienas ar abu tėvai turi priklausomybę alkoholiui. Vykdome švedų sukurtą programą ,,Linas“.
Plačiau
,,Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas ,,Parama”
Jaunimo savanoriška tarnyba
Mūsų tikslas – užimti nepasiturinčių, socialinės rizikos šeimų vaikus, spręsti jų dvasines, psichologines ir socialines problemas, ugdyti jų kūrybingumą, fantaziją, skatinti dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame krašto gyvenime. Sudaryti galimybę ruošti pamokas, o tuščiai leidžiamą laiką užpildyti organizuojama veikla, meniniais, sportiniais ir kitais užsiėmimais.
Plačiau
,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
Jaunimo savanoriška tarnyba
Mokyklos-daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras, kita (ne pagrindinė) paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcis centras. Centre sukomplektuota: 1-4 pradinės ir 3 jungtinės specialiosios (lavinamosios) klasės, 4 ikimokyklinio ugdymo grupės (dvi iš jų vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų), 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (viena iš jų-specialioji grupė). Įstaigoje veikia: prailgintos dienos grupė darželyje, pailgintos darbo dienos grupės mokykloje ir savaitinė grupė. Bendras mokinių skaičius - 209 iš jų 92 vaikai, turintys įvairių ugdymosi sutrikimų ir negalių. Į įstaigą priimami nuo 3 iki 18 metų vaikai. Mokykla-daugiafunkcis centras turi savas tradicijas. Institucija, kaip veiklus vietinės bendruomenės kultūros židinys, stiprina ryšius tarp vaikų, pedagogų, tėvų ir kitų bendruomenės narių. Švenčiamos tautinės, valstybinės, kalendorinės šventės, rengiamos pramogos, gerumo akcijos, projektai, vakaronės, pedagogų, tėvų ir vaikų darbelių, fotografijų parodos, vakarojimai, vaikų ir tėvų ,,Talentų šou“, išvykos, susitikimai su rėmėjais, socialiniais partneriais užsienio delegacijomis ir kt. Ketvirtokų palydos, atvirų durų dienos tėvams, globėjams. Mokslo metai užbaigiami renginiais, skirtais Vaikų gynimo dienai paminėti. Mokykloje-daugiafunkciame centre bendrojo ugdymo ir specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai lanko neformaliojo švietimo programas: sporto būrelį ,,Skruzdėliukai“, bendravimo įgūdžių prevencinę intervencinę programą ,,Antras žingsnis“, dailės būrelį „Mažieji dailininkai“, ansamblį ,,Žiburiukai“, teatro būrelį ,,Boružiukai“, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, darbinių įgūdžių ugdymo programas. Jų metu tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai, kompetencijos, socialiniai įgūdžiai. Neformaliojo švietimo būrelius lanko 79,6% mokinių. Tenkinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų ir vaikų lūkesčius, vaikams įstaigoje sudarytos sąlygos lankyti šokių, keramikos, anglų kalbos būrelius. Mokykloje-daugiafunkciame centre sudarytos funkcionalios ir saugios sąlygos mokinių ugdymui(si) ir veiklai. Mokinių, mokytojų, tėvų santykiai grindžiami pasitikėjimu ir atsakomybe, mokiniai kartu su kitais kuria bendrabūvio taisykles, įsipareigoja jų laikytis. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvauja LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Švietimo plėtotės centro tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. I-oje klasėje vykdoma prevencinė intervencinė programa ,,Antras žingsnis“. Aktyviai dalyvauja mažojo ,,Futboliuko“ projekte.
Plačiau
A. Lipniūno kultūros centras
Jaunimo savanoriška tarnyba
A. Lipniūno kultūros centras veikia jau 20 metų. Pirmaisiais savo gyvavimo metais tai buvo Panevėžio ateitininkų centras, vėliau centras išsiplėtė ir nuo 1997 metų jis tapo jaunimo centru. Šiuo metu centro programos skirtos visam Panevėžio miesto ir regiono jaunimui. Pagrindinis centro tikslas telkti Panevėžio miesto ir regiono jaunimą per meną, kūrybą, studijas, spręsti jaunimo laisvalaikio, užimtumo, socializacijos ir pilietiškumo problemas. 2014 metais Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė. Šiam renginiui bus pasitelkta nemažai tiek ilgalaikių, tiek trumpalaikių savanorių. A.Lipniūno kultūros centras atsakingas už darbą su savanoriais. Todėl dalyvavimas šiame projekte ir akreditacijos gavimas yra svarbus tiek organizacijai, tiek miestui, tiek visai šaliai
Plačiau
Adakavo socialinės globos namai
Jaunimo savanoriška tarnyba
Adakavo socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios svarbiausieji veiklos tikslai: 1.teikti ilgalaikę (trumpalaikę), dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens, įvairiapusiškus poreikius ir interesus; 2.tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę, palaikyti ryšius su bendruomene; 3.atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę; 4.užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.
Plačiau
Akmenės r. sav. Kultūros centras Kruopių kultūros namai
Jaunimo savanoriška tarnyba
Kultūros namai yra kultūrą reprezentuojanti įstaiga Kruopių seniūnijoje. Kruopių kultūros namų tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti tautinę savimonę, dvasinę kultūrą, visuomenės narių kultūrinius sugebėjimus, įtvirtinti naujas tradicijas, papročius, apeigas. Organizuoti Kruopių seniūnijos gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Uždaviniai – kurti ir pasiūlyti bendruomenei naujus kultūrinius produktus, puoselėti esamus ir kurti naujus, bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas rajoniniuose renginiuose.
Plačiau
Akmenės r. sav. Kultūros centras Ventos kultūros namai
Jaunimo savanoriška tarnyba
Kultūros namai yra viena iš kultūrą reprezentuojančių įstaigų Ventos seniūnijoje. Čia yra sumąstomi ir įgyvendinami svarbiausieji renginiai, šventės, atspindinčios bendruomenės poreikius, paminimos valstybės šventės, kalendorinės bei įžymios mūsų šalies datos, vyksta meno mėgėjų bei atvykstančių atlikėjų koncertai, spektakliai. Kolektyvai daug koncertuoja reprezentuodami Ventos kraštą. Ventos kultūros namai siekia bendradarbiauti su visomis organizacijomis, nuolat palaiko ryšį su seniūnija, kaimo bendruomenėmis, gimnazija, neįgaliųjų klubu „Dalia“, muzikos mokykla, socialinės globos namais, bažnyčia. Ventos kultūros namų tikslas – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, visuomenės narių kūrybinius sugebėjimus, įtvirtinti naujas tradicijas, apeigas, papročius, kurti naujas tradicijas, organizuoti Ventos seniūnijos gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. Pagrindiniai uždaviniai – pasiūlyti bendruomenės interesus tenkinančius kultūrinius produktus, kurti naujus laikmečio ir bendruomenės poreikius atitinkančius meno kolektyvus, plėtoti edukacinę veiklą, aktyvinti etnokultūrinę veiklą, skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendrų kultūrinių veiklų atsiradimą. Pagrindiniai veiklos principai – darbo kokybė, profesionalumas, teikiamų kultūrinių paslaugų kokybė, įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių poreikius atitinkantis laisvalaikio užimtumas, meno kolektyvų atstovavimas dainų šventėse, , rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose.
Plačiau
Alytaus miesto teatras
Jaunimo savanoriška tarnyba
Alytaus miesto teatras – 24-ąjį sezoną gyvuojantis profesionalus teatras, kuriantis spektaklius vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Alytaus miesto teatro kultūrinė veikla plati ir įvairiapusiška, skirta tenkinti įvairius visuomenės kultūrinius poreikius – nuo profesionalaus meno renginių iki kultūringo laisvalaikio organizavimo. Lankytojams siūlomų renginių repertuare – spektakliai, akcijos, įvairių žanrų (džiazo, klasikos, populiariosios muzikos) koncertai, parodos, edukacinės programos, teatro festivaliai ir kitokio pobūdžio renginiai. Daugiau apie mus galite sužinoti: www.alytausteatras.lt
Plačiau
Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla
Jaunimo savanoriška tarnyba
Bendrojo ugdymo pagrindinė mokykla.
Plačiau
Anykščių regioninio parko direkcija
Jaunimo savanoriška tarnyba
Anykščių regioninis parkas įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d. vertingiausioms gamtos ir kultūros požiūriu šiaurės rytų Aukštaitijos teritorijoms išsaugoti, naudoti ir tvarkyti. Anykščių regioninio parko bendras plotas – 15 459 ha. Gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti . Anykščių regioniniame parke išskirti 1 gamtinis rezervatas, 4 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 3 botaniniai, 1 telmologinis, 4 hidrografiniai ir 1 urbanistinis draustinis. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą, organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką.
Plačiau
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
Jaunimo savanoriška tarnyba
AVJU centre yra sudaromos galimybės pasirūpinti Anykščių mieste gyvenančiais socialinės rizikos šeimų vaikais, dirbti su jų tėvais. AVJU centro socialinė darbuotoja 1-2 kartus per mėnesį apsilanko centrą lankančių vaikų šeimose, stengiasi išsiaiškinti jų problemas ir pateikti reikiamas konsultacijas. Socialinė pedagogė centre kasdien susitinka su vaikais, jei reikia, individualiai aptaria jiems kylančias problemas ir tarpininkauja jas sprendžiant. AVJU centras turi nemažą socialinių partnerių tinklą, todėl, esant reikalui, vaikams ir kitiems jų šeimos nariams suteikiama pilnesnė ir profesionalesnė pagalba už centro ribų. AVJU centre organizuojama kasdienė veikla: vaikai 5 kartus per savaitę gauna pietus ir pavakarius, tvarko centro patalpas, ruošia pamokas. Vyksta švietėjiška, prevencinė, sportinė, kultūrinė veikla. Vaikams, jaunimui organizuojamos išvykos, pažintinės ekskursijos, vasaros stovyklos. Kartu su vaikais, jaunimu organizuojami įvairūs renginiai, šventės, kuriuose kviečiami dalyvauti visi šeimos nariai. Tėvai skatinami domėtis kasdieniais vaikų pasiekimais ir pokyčiais, vaikų labui atsisakyti savo žalingų įpročių ar nepriimtino gyvenimo būdo. Nuolat vyksta individualus darbas su šeimomis. Tai gali realiai užkirsti kelią krizinėms situacijoms šeimose, padėti vaikui užaugti biologinės šeimos aplinkoje.
Plačiau
Asociacija ,,Pagėgių bendruomenė”
Jaunimo savanoriška tarnyba
Asociacija "Pagėgių bendruomenė" įsteigta 2001-11-12. Per visą asociacojos gyvavimo laiką užsiimame sportinių, kultūrinių, šeimos renginių organizavimu, vykdome projektus, finansuojamus VVG "Pagėgių kraštas" ir Lietuvos kaimo tinklo, inicijavome "Lietuvos valsčių" serijos monografijos "Pagėgiai" rengimą, esame tarptautinio "Mėlynųjų vandenų mūšio pergalės 650 metų sukakties paminėjimo 2012-2013 metais" projekto, vykdomo VŠĮ tarptautinis Algirdo Fondas, nariai.
Plačiau
Asociacija „Kartų ratas”
Jaunimo savanoriška tarnyba
Organizacija savo veiklą orientuoja į narių mokymą, saviraiškos tobulinimą: organizuoja įvairius renginius, kursus, temines parodas, konferencijas, seminarus bei kitus mokymus.
Plačiau
Asociacija „Novi Homines“ Asociacija „Novi Homines“
Jaunimo savanoriška tarnyba
Asociacija „Novi Homines“ yra pelno nesiekianti organizacija, kuri vykdo projektus, susijusius su visuomenės švietimu, neformaliu ugdymu, pilietiškumo skatinimu bei inovacijų plėtra. Vienas svarbiausių asociacijos „Novi Homines“ vykdomų projektų – 1 VALANDA LIETUVAI. Tai visuomeninis projektas, kurio tikslas yra paskatinti ir pritraukti kuo daugiau žmonių, norinčių ir galinčių skirti dalį savo laiko gyvenimo Lietuvoje gerinimui. Jei kiekvienas skirsime bent po 1 valandą (per dieną/savaitę/mėnesį), galėsime džiaugtis pasiektais rezultatais ir geresniu gyvenimu Lietuvoje. KUO GALITE PRISIDĖTI JŪS? Pradėkite nuo Jus supančios aplinkos - sutvarkykite vaikų žaidimo aikštelę, užlopykite kieme esančią duobę ar pasirūpinkite prie namo augančiomis gėlėmis. Tai tik keletas pavyzdžių, ką galite padaryti. Projekto siekis - skatinti žmonių bendruomeniškumą ir savitarpio pagalbą. Asociacija taip pat organizuoja įvairias konferencija, mokymus, yra surengusi NERŪKYMO DIENOS konkursą, kuriame dalyvavo daugiau kaip 900 dalyvių iš visos Lietuvos, vykdo mokykloms skirtą projektą, kurio metu lektoriai moksleiviams pasakoja apie asmens duomenų apsaugą, taip pat teikiame nemokamas teisines konsultacijas ir padedame integruotis į visuomenę bei darbo rinką socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms, bendradarbiaujame su Kauno tardymo izoliatoriumi, studentų atstovybėmis, organizuojame workshopus ir karjeros planavimo seminarus.
Plačiau
Aukštadvario regioninio parko direkcija Aukštadvario regioninio parko direkcija
Jaunimo savanoriška tarnyba
Direkcijos pagrindinė veikla –gamtos rezervatų ir draustinių veikla. Direkcijos tikslas išsaugoti gamtos požiūriu vertingą Verknės ir Strėvos aukštupius, kultūros paveldo vertybes, plėtoti pažintinį turizmą. Direkcija, įgyvendindama jai keliamus tikslus ir veiklos kryptis: • organizuoja ypač vertingo gamtos požiūriu Aukštadvario kalvyno su Verknės ir Strėvos ežeringais aukštupiais apsaugą, • organizuoja gamtos ir kultūros paveldo vertybių, iš jų-unikalų Aukštadvario miestelio urbanistinio komplekso, bažnyčios ir vienuolyno kompleksą, parką su želdiniais ir pirmąja Lietuvoje upėtakių auginimo tvenkinių sistema, hidroelektrinės, Aukštadvario piliakalnio bei Kartuvių kalno, Bagdanonių hidroelektrinės, Lavariškių, Mošos, Pamiškės, Žuklijų ir Strėvos piliakalniais apsaugą, • organizuoja gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimą, • sudaro sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, numatytose Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plane, • organizuoja sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą, • organizuoja Aukštadvario parko lankytojų centro veiklą, švietėjišką veiklą, teikia gido paslaugas, • rengia regioninio parko tikslines programas, • organizuoja gamtos ir kultūros ekspozicijų, pažintinių takų, poilsiaviečių bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą bei priežiūrą, • pagal kompetenciją vykdo fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos regioniniame parke ir jo buferinėje apsaugos zonoje kontrolę, • dalyvauja gamtotvarkos planų ir programų rengime, organizuoja jų įgyvendinimą, • organizuoja ir vykdo kraštovaizdžio monitoringo programą, vykdo rūšių monitoringą ir parko lankytojų monitoringą; • nustatyta tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese, bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis. formuoja veiklos kryptis. Direkcijoje vykdoma „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ programa.
Plačiau
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
Jaunimo savanoriška tarnyba
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija vykdo įvairias veiklas. Viena iš krypčių yra gamtos stebėsena ir tyrimai, retųjų ir nykstančių rūšių monitoringas, gamtinių buveinių kaitos stebėjimas ir ypač vertingų gamtinių buveinių stabilumo palaikymas (gamtotvarka). Kita kryptis yra kultūros paveldo objektų priežiūra. Taip pat direkcija vykdo veiklas, reikalingas užtikrinti saugomos teritorijos lankymą ir skatinančias pažintinį turizmą: rekreacinės infrastruktūros planavimas, įrengimas ir priežiūra, lankytinų objektų pritaikymas lankymui ir priežiūra, informacijos apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei jų lankymo galimybes rinkimas, sisteminimas ir pateikimas lankytojams lankytojų centre, internete arba leidinių pavidalu. Siekdama užtikrinti efektyvesnį lankytojų srautų valdymą direkcija vykdo parko lankytojų monitoringą. Trečia veiklos kryptis yra pažintinė - švietėjiška. Direkcija organizuoja pažintines ekskursijas, gamtines ir etnokukltūrines stovyklas, tradicinius renginius ir šventes.
Plačiau
Beepart kūrybinės dirbtuvės Beepart kūrybinės dirbtuvės
Jaunimo savanoriška tarnyba
„BEEpart“ (liet. „būk dalimi“, „bičių menas“ arba „talka“ ) viešoji įstaiga, kuri įkūrė meno dirbtuves kaip visuomenės traukos centrą Pilaitėje, Vilniuje. Tai vieta, kurioje gimsta ir yra įgyvendinamos nepakartojamos idėjos. Dirbtuvės orientuotos į vietos bendruomenę bei į tarptautinius projektus. Didelis dėmesys yra skiriamas lokaliam socialiniam klimatui gerinti, pasitelkiant savanorius organizuojami įvairūs renginiai įtraukiantys vietinę bendruomenę. Taip pat kviečiamos aukštosios meno mokyklos ir jų atstovai, profesionalus menininkai bei privačios kompanijos dirbti kartu. Dirbtuvių pastatas išsiskiria savo netipišku dizainu, kitokia erdvės pajauta, bei įnovatyviais, ekologiškais sprendimais, jis yra savotiškas ekspozicinis namas kur galima pamatyti daug inovatyvių sprendimų, juos gyvai "pačiupinėti", kurie kartu ir yra testuojami. Organizacijos veiklos tikslai: Suburti aktyviai kuriančią, socialiai atsakingą bendruomenę. Bendradarbiaujant su verslo, valdžios atstovais bei vietine bendruomene atskleisti vietovės identitetą patraukliomis formomis. Akcentuoti tokių centrų naudą bei teigiamą įtaką regioninei plėtrai.
Plačiau